ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČINNÉ od 1.6.2015

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost ABIRAIL CZ s.r.o., se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 017 32 544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 79219 („ABIRAIL“ nebo „My“) nabízí uživatelům internetových stránek http://www.abirail.cz („Internetové stránky“) služby,
jejichž používání je podmíněno přístupem do určitých částí Internetových stránek („Služby“), které vyžadují poskytnutí určitých osobních údajů o uživatelích, kteří jsou fyzickými osobami („Uživatel“ nebo „Vy“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“)
shrnují postupy a procesy při ochraně osobních údajů, jež uplatňujeme v souvislosti s provozem Internetových stránek a s poskytováním Služeb Uživatelům. Zásady se vztahují i na jakékoliv jiné služby poskytované společností ABIRAIL, pokud smlouva upravující poskytování těchto služeb a/nebo příslušné podmínky poskytování těchto služeb na tyto Zásady výslovně odkazují.

Zásady tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Podmínek používání Internetových stránek, které jsou dostupné na Internetových stránkách. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Zásad a ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek mají přednost ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.

JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Informace, které poskytujete přímo

Při registraci na Internetových stránkách za účelem vytvoření Vašeho uživatelského účtu budete požádáni o osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, číslo účtu a telefonní číslo.

Informace, které získáváme, když používáte Služby

Shromažďujeme informace o Službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte. V rámci některých Služeb můžete komunikovat s ostatními Uživateli. Tyto komunikace budou přenášeny přes naše systémy a budou v nich ukládány.

Informace o tom, jak používáte naše Služby

Kromě informací, které nám poskytnete, můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše Služby, prostřednictvím software ve Vašem zařízení a jinými prostředky. Můžeme shromažďovat například:

 • Informace o zařízení – například model hardware, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup k našim Službám.
 • Informace z protokolu – například čas a dobu trvání Vašeho používání Služeb, vyhledávané termíny zadávané ve Službách a informace uložené v souborech cookies v zařízení.
 • Informace o poloze – například signál GPS Vašeho zařízení nebo informace o okolních přístupových bodech WiFi a vysílačích, které k nám mohou být přenášeny, když používáte určité Služby.
 • Jiné informace o používání Služeb, například aplikace, které používáte, webové stránky, které navštěvujete, a jakým způsobem pracujete s obsahem nabízeným prostřednictvím Služeb.

Informace od třetích stran

Informace o Vás můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů (jak je povoleno zákonem) a můžeme je kombinovat s jinými informacemi, které získáme od Vás nebo o Vás, a to v souladu s výše uvedeným účelem zpracování.

Jiné informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat také jiné informace o Vás, Vašem zařízení, nebo o tom, jak používáte Služby, způsobem, který Vám popíšeme v okamžiku jejich získávání nebo jinak s Vaším souhlasem.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Shromážděné informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • provedení registrace Uživatele za účelem vytvoření a vedení jeho uživatelského účtu;
 • uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb mezi společností ABIRAIL a Uživatelem;
 • marketingu, tj. informování o našich produktech a Službách včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • poskytování přizpůsobeného obsahu a informací Uživatelům;
 • vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality Internetových stránek;
 • zlepšování a vyvíjení našich Služeb; a
 • vyhodnocování a analýza našeho trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně toho, že Vás požádáme o názory na naše Služby, a provádění zákaznických průzkumů).

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE INFORMACE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracování Vašich osobních údajů bude spočívat zejména ve shromažďování, ukládání na nosiče informací, třídění, používání, předávání a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům zpracování uvedeným výše.

KOMU SDĚLUJEME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE?

Osobní údaje budeme zpracovávat samostatně nebo prostřednictvím dalšího zpracovatele (například poskytovatele hostingové platformy), kterého pověříme se zpracováním Vašich údajů. Aktuální seznam zpracovatelů je uvedený na Internetových stránkách.

CO DĚLÁME PRO ZABEZPEČENÍ SHROMÁŽDĚNÝCH INFORMACÍ?

Za účelem zajištění maximální možné ochrany zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením,
jakož i před možným zneužitím, jsme přijali přiměřená organizačně-technická opatření.

PŘÍSTUP K POSKYTNUTÝM INFORMACÍM

V rámci práva na přístup ke svým osobním údajům podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“), máte právo požadovat podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

V případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života a/nebo
v rozporu s právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů, můžete nás v souladu s ustanovením § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, požádat o vysvětlení, případně o odstranění vzniklého stavu, tj. zejména o blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci informací o Vás.

UCHOVÁNÍ DAT

Zpracovávané osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, a to však maximálně po dobu pěti (5) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu (je-i vyžadován), není-li příslušnou smlouvou nebo účinnými právními předpisy vyžadována delší doba zpracování.

SOUBORY COOKIES, BEACONS A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Pro určité oblasti Internetových stránek můžeme používat soubory cookies, beacons a další technologie.

Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo Vašem prohlížeči. Dále například umožňují, aby Internetové stránky poznaly, že jste je již navštívili. Cookies nám pomáhají porozumět tomu, které části Internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky chodíte nejčastěji a kolik času tam trávíte. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při Vaši příští návštěvě na Internetových stránkách, odpovídaly Vaším uživatelským preferencím. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že nastavíte svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřujete tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Máte rovněž možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do Vašich koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Upozorňujeme Vás, že Internetové stránky jsou navrženy tak, abyste pracovali s využitím cookies, a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání Internetových stránek a znemožnit Vám jejich plné využití.

Beacons (nebo „pixels“) jsou technologie, které přenáší informace z Vašeho zařízení na server. Beacons mohou být vloženy do online obsahu a
e-mailů, a mohou serveru umožnit číst z Vašeho zařízení určité typy informací. Beacons umožňují zjistit, kdy jste zobrazili určitý obsah nebo konkrétní e-mailovou zprávu, určit čas a datum, kdy jste zobrazili beacon a zjistit IP adresu Vašeho zařízení. My a některé třetí strany používáme beacons k řadě účelů, včetně analýzy používání našich Služeb a k poskytování obsahu přizpůsobených Vašim preferencím (ve spojení se soubory cookies).

Používáním našich Služeb udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies, dalších technologií lokálního ukládání, beacons a dalších informací ve Vašich
zařízeních. Také potvrzujete souhlas s tím, že k těmto souborům cookies, technologiím lokálního ukládání, beacons a informacím budeme mít přístup my a výše zmíněné třetí strany.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny Zásad uveřejníme na Internetové stránce a zároveň Vás budeme o změnách informovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

KONTAKT

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně dodržování těchto Zásad nebo pokud chcete učinit doporučení nebo máte připomínky s ohledem na zlepšení kvality těchto Zásad, prosím zašlete nám e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..